Psycholog – kto to jest?

Psycholog ma ukończone wyższe studia magisterskie na kierunku psychologia. Zajmuje się usługami psychologicznymi polegającymi na diagnozie i pomocy psychologicznej, współpracując z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi. Psycholodzy mogą pracować w różnych miejscach m.in. w centrach medycznych, szkołach, służbach mundurowych, korporacjach, ośrodkach naukowych. 

Psycholog nie jest specjalistą psychologii klinicznej ani certyfikowanym psychoterapeutą, jeśli nie ukończy specjalistycznych szkoleń podyplomowych.

 

Zastosowanie psychologii klinicznej we współczesnej medycynie.

Standardem nowoczesnej medycyny jest korzystanie z psychologii klinicznej. W tej dziedzinie psychologii specjalizuje się psycholog pracujący w ochronie zdrowia. Psychologia kliniczna zajmuje się diagnozą i pomocą psychologiczną adresowaną do osób z problemami dotyczącymi zdrowia, w których istotne są aspekty psychologiczne. W tym względzie podstawowe znaczenie mają przeżycia emocjonalne (np. lęk) oraz sprawność poznawcza (np. pamięć). Niejednokrotnie w problemach zdrowotnych stan emocjonalny bądź poznawczy ulega zakłóceniom, utrudniając codzienną aktywność.

Specjalista psychologii klinicznej posiada specjalistyczną wiedzę i umiejętności, które pozwalają na przeprowadzenie diagnostyki psychologicznej oraz zaoferowanie odpowiedniego wsparcia psychologicznego osobom z problemami zdrowotnymi. Po ukończeniu szkolenia podyplomowego psycholog zostaje specjalistą w określonym obszarze psychologii klinicznej. Kształcenie specjalistyczne trwa 4 lata, uzyskanie tytułu specjalisty psychologii klinicznej wymaga zakończenia szkolenia egzaminem państwowym.

Specjalizacja w psychologii klinicznej obejmuje 4 subdyscypliny, psycholog jest specjalistą w jednej z nich:

1. Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży: Zajmuje się problemami psychologicznymi osób do lat 18. Specjalista psycholog współpracuje z dziećmi, młodzieżą, rodzicami oraz lekarzami specjalizującymi się głównie w zakresie psychiatrii dziecięcej lub pediatrii.

2. Psychologia kliniczna zaburzeń psychicznych: Zajmuje się problemami psychologicznymi, w szczególności psychiatrycznymi, osób powyżej 18 lat. Specjalista psycholog współpracuje z osobami dorosłymi oraz lekarzem specjalistą w zakresie psychiatrii.

3. Neuropsychologia kliniczna: Zajmuje się problemami psychologicznymi osób z chorobami neurologicznymi. Specjalista psycholog współpracuje z osobami z problemami neurologicznymi, ich rodzinami oraz lekarzami specjalizującymi się w zakresie neurologii, rehabilitacji neurologicznej lub neurochirurgii. 

4. Psychologia kliniczna chorób somatycznych: Zajmuje się problemami psychologicznymi osób z chorobami somatycznymi, m.in. kardiologicznymi, onkologicznymi. Specjalista psycholog współpracuje z osobami z chorobami somatycznymi, ich rodzinami oraz lekarzami specjalizującymi się głównie w zakresie kardiologii, onkologii.

Ważna informacja: Psycholog nie jest lekarzem, więc nie zajmuje się leczeniem farmakologicznym.

 

Kiedy warto skontaktować się ze specjalistą neuropsychologii?

Konsultację neuropsychologiczną należy rozważyć, gdy pojawiają się problemy z koncentracją, pamięcią, posługiwaniem się językiem (mówienie, pisanie, czytanie), tracenie dotychczasowej samodzielności. Powinna być wykonywana podczas diagnostyki oraz leczenia chorób dotyczących mózgu. Badanie polega na rozmowie oraz przeprowadzeniu testów neuropsychologicznych. Często przydatna jest ponowna konsultacja, żeby porównać sprawność funkcji neuropsychologicznych w różnym czasie. Na podstawie badania neuropsychologicznego można rozpoznać potrzebę wprowadzenia terapii neuropsychologicznej. Polega na ćwiczeniu funkcji poznawczych, które można wykonywać w domu, przy udziale osoby bliskiej oraz w ramach zajęć z neuropsychologiem. Ćwiczenia mogą mieć formę zadań pisemnych bądź gier komputerowych. Aby były przydatne, należy zachować systematyczność w ich wykonywaniu. Oprócz nich dla zachowania sprawności bardzo ważna jest różnorodność codziennej aktywności życiowej, jak np. rozwijanie zainteresowań, spotkania z innymi osobami, udział w zajęciach Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Zgłaszając się na badanie neuropsychologiczne należy przynieść:

1) okulary do czytania, aparat słuchowy;

2) dokumentację, w szczególności:

- wyniki rezonansu magnetycznego lub tomografii komputerowej głowy,

- dokumentację związaną z pobytem w szpitalu,

- wyniki wcześniejszej konsultacji neuropsychologicznej lub psychologicznej.

 

Co różni psychologa i psychoterapeutę?

Psycholog może zostać psychoterapeutą, pod warunkiem uzyskania dodatkowych kwalifikacji psychoterapeutycznych. Certyfikowany psychoterapeuta to osoba, która ukończyła kilkuletnie, wysokospecjalistyczne szkolenie podyplomowe oraz zdała egzamin przed komisją jednego z towarzystw naukowych zajmujących się psychoterapią.

Psychoterapeuta posiada przygotowanie do pracy psychoterapeutycznej będącej leczeniem psychologicznym. Natomiast leczeniem farmakologicznym zajmują się lekarze. Psychoterapia może być prowadzona w różny sposób, ponieważ istnieją różne nurty psychoterapeutyczne, np. terapia poznawczo-behawioralna, terapia systemowa, terapia psychodynamiczna. Niezależnie od nurtu, w którym terapia psychologiczna jest prowadzona, podstawowe znaczenie terapeutyczne ma relacja pomiędzy pacjentem/klientem a psychoterapeutą. Każdy psychoterapeuta jest zobowiązany do pracy pod superwizją, czyli pozostawania w systematycznym kontakcie z doświadczonym psychoterapeutą, posiadającym uprawnienia superwizora. Zadaniem superwizora jest dbanie o prawidłowość prowadzonych przez terapeutę działań psychoterapeutycznych. 

Pacjent/klient może zapytać psychoterapeutę o posiadane wykształcenie psychoterapeutyczne, superwizję oraz naukowe towarzystwo psychoterapeutyczne, do którego terapeuta należy.

 

Psychoterapia to leczenie psychologiczne oparte na dowodach

Badania naukowe wskazują na skuteczność psychoterapii jako metody leczenia pozwalającej na uzyskanie poprawy w zróżnicowanych problemach psychologicznych. Aktualizowaną literaturę z tego zakresu można odszukać na stronie internetowej Biblioteki Medycznej Stanów Zjednoczonych: pubmed.ncbi.nlm.nih.gov. Psychoterapia to postępowanie rekomendowane przez ośrodki opracowujące współczesne standardy leczenia problemów zdrowotnych. Polega na dialogu terapeutycznym, czytaniu wybranej literatury i wykonywaniu ćwiczeń, dobranych do problemów pacjentów. Na ogół to proces trwający miesiące, przy utrwalonych problemach może zająć kilka lat. Psychoterapia może być indywidualna, grupowa, rodzinna lub pary. Podczas psychoterapii nie zawsze konieczne jest leczenie farmakologiczne, jednak są problemy psychologiczne, w których pozostaje niezbędne. Wówczas psychoterapeuta zaleca konsultację psychiatryczną, odpowiednio do potrzeb inną konsultację medyczną.

Proces psychoterapeutyczny wymaga od pacjenta/klienta zaangażowania, wiąże się z wysiłkiem, zarazem stwarza szanse długofalowej poprawy samopoczucia i codziennego funkcjonowania.

 

Gdzie możliwa jest konsultacja neuropsychologiczna Chorzów? Gdzie możliwa jest konsultacja neuropsychologiczna Katowice? Gdzie możliwa jest konsultacja neuropsychologiczna Bytom?

Centrum Medyczne SENSEMED oferuje diagnozę i terapię neuropsychologiczną oraz indywidualną psychoterapię w nurcie terapii poznawczo-behawioralnej dla osób dorosłych (z wyłączeniem psychoterapii zaburzeń odżywiania się i uzależnień).

Możliwa jest konsultacja psychoterapeutyczna Chorzów. Możliwa jest konsultacja psychoterapeutyczna Katowice. Możliwa jest konsultacja psychoterapeutyczna Bytom.